Политики за поверителност

Политика за поверителност на личните данни.

Обща част
1. Прозрачност при обработване на личните данни
Брод и компания холдинг ООД, п.к. 1505, с адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов“ № 6, ЕИК: 121133019, е-mail: office@brod-co.com е администратор на лични данни и обработва същите на своите клиенти за целите на упражняване на търговската си дейност.
За контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
Радин Иванов, е-mail: info@gdpr-bg.com

2. Използва се само за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от Брод и компания холдинг ООД в качеството ѝ на администратор, както и за упражняване на правата Ви по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679. За всички други въпроси от общ характер, моля използвайте е-mail: office@brod-co.com

3. Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели: човешки ресурси, контрагенти и партньори, видеонаблюдение, посетители, жалби, сигнали и други искания, както и упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред КЗЛД в качеството ѝ на администратор на лични данни.

4. Човешки ресурси - За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на Брод и компания холдинг ООД. В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпрос.
Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ИА „Главна инспекция по труда“ и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство.
Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

5. Контрагенти и партньори - В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, Брод и компания холдинг ООД обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва по реда на Търговския закон, Закон за задълженията и договорите и т.н. Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в закон.

6. Видеонаблюдение и посетители - В обектите на Брод и компания холдинг ООД се извършва видеонаблюдение с наблюдателна цел, за да се съблюдава спокойния престой и почивка на гостите на обекта. Записите от системата за видеонаблюдение се съхраняват на DVR, собственост на компанията за срок от 15 дни, след което се изтриват автоматично по реда на записването. Достъп до записите имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

7. Жалби, сигнали и други искания - Жалби, сигнали и други искания във връзка с упражняването на правомощията на Брод и компания холдинг ООД, като надзорен орган по защита на данните, се подават по реда и условията на действащото законодателство. При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани в дружеството, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни ни известни, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

8. Упражняване на правата по смисъла на Регламент(ЕС) 2016/679 пред Брод и компания холдинг ООД в качеството ѝ на администратор на лични данни - Вие имате право да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент(ЕС) 2016/679 пред дружеството, за личните данни, които ние обработваме за Вас. При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент(ЕС) 2016/679 пред Брод и компания холдинг ООД, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате– чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация. Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон. Дружеството води регистри съгласно Вътрешни правила за обработване и защита на личните данни в Брод и компания холдинг ООД, катo регистрите се поддържат във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

9. Използване на бисквитки - „Бисквитката“  е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. Нашият уеб сайт използва „бисквитки“, необходими за неговото функциониране.

10. Промени в политиката за поверителност на личните данни - Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.